Általános szerződési feltételek

Hatályos 2017-03-20 napjától

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (”ÁSZF”) határozzák meg az Esküvő Okosan Kft. (1016 Budapest, Mihály utca 16/a. ép. fsz. 1.; Cg. 01-09-292712, Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) (a továbbiakban: ”Szolgáltató”) kizárólagos tulajdonában álló, és a Szolgáltató által üzemeltetett www.eskuvookosan.hu domainen elérhető, ”Esküvő Okosan” elnevezésű weboldal (”Weboldal”) felhasználásának, igénybevételének valamint a Weboldalon történő vásárlásnak a feltételeit.

 

Felhasználónak, illetve igénybe vevőnek minősül minden olyan nagykorú természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet felhasználó, aki a Weboldalon regisztrál, saját fiókot hoz létre, szolgáltatást vesz igénybe (”Vevő”).

 

A Weboldalon való regisztrációval, illetve a Weboldal által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével, hírlevélre való feliratkozással a Vevő magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF-et. Az ÁSZF ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen ÁSZF változásait nyomon követi. A Weboldalt kiskorúak nem használhatják. Amennyiben a Vevő a jelen ÁSZF-et nem fogadja el, úgy nem jogosult a Weboldal használatára, illetve a Weboldal által kínált szolgáltatások igénybevételére.

 

A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítani. A módosító rendelkezések vagy a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt új ÁSZF hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosító rendelkezések vagy az új ÁSZF a Weboldalon hozzáférhetővé válik. A Weboldal üzemeltetői a Weboldalon ”Esküvő Okosan” néven is szerepelhetnek.

 

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás célja a Vevő számára kedvezményes szolgáltatások igénybevételének vagy termékek megvásárlásának (”szolgáltatások”) lehetőségét közvetíteni.

 

A Szolgáltatóval szerződött Partnerek szolgáltatásainak lényeges feltételeit a közzétett hirdetésben található ajánlat (a továbbiakban: “Ajánlat”) tartalmazza. Az Ajánlat tartalmáért, továbbá az Ajánlat alapján nyújtott szolgáltatás közötti esetleges eltérésből eredő teljeskörű felelősség Partnert terheli.

 

Partner Ajánlata a Vevővel akkor számít közölt ajánlanak, amikor az adott Ajánlat a Szolgáltató weboldalán megjelenik. Vevő számára az ajánlat elfogadásának lehetősége ebben az időpontban nyílik meg, az Ajánlat közlése tehát Vevővel ekkor hatályosul. Partner szavatol azért, hogy a közzétett Ajánlat alapján a megjelenési időszakban folyamatosan, megszakítás nélkül az adott termék, illetve szolgáltatás az Ajánlatban szereplő áron a Partnernél elérhető. Az Ajánlatban megadott szolgáltatások ára minden esetben a Vevő által a fogyasztói forgalomban fizetendő bruttó ár, Magyarország törvényes fizetőeszközében (Forint) megadva.

 

Szolgáltató a  Partner és a Vevő Ajánlat szerinti tartalommal kötendő szerződésre vonatkozó semmilyen nyilatkozattételre nem jogosult és köteles. Az Ajánlat szerinti tartalommal szerződés Partner és Vevő között kizárólag akkor jöhet létre, amikor Vevő a Partner Ajánlatát a Partnerhez intézett egyértelmű nyilatkozatával elfogadja.

 

Felek kijelentik, hogy a Szolgáltató sem a Partner által közzétett Ajánlatban foglaltakért, sem pedig az Ajánlatban szereplő termékért, illetve szolgáltatásért nem tartozik sem jótállási, sem szavatossági kötelezettséggel. Szolgáltató nem tartozik továbbá felelősséggel a Partner és a Vevő között létrejött szerződés teljesítéséért sem Partner, sem Vevő felé, valamint Vevő felé Partner teljesítésének minőségéért. Amennyiben az Ajánlat szerinti szerződés alapján – akár az Ajánlatban foglaltaktól eltérő teljesítés miatt – Partnert vagy Vevőt bármilyen kár érné, úgy Szolgáltató ezzel kapcsolatos valamennyi felelősségét kizárja.

 

A Weboldal működtetését Szolgáltató a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései szerint végzi.

 

Szolgáltató vállalja, hogy az általa közvetített szolgáltatások lényeges tulajdonságairól, a szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről, a teljesítés feltételeiről, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Kormányrendeletben meghatározott tájékoztatási kötelezettségének eleget tesz.

 

A jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek.

 

 

I. A szerződés létrejötte, tárgya

 

A jelen ÁSZF szerinti szerződés Szolgáltató és Vevő között jön létre akkor, amikor Vevő igénybe veszi Szolgáltató szolgáltatását, az I./1. pont szerinti regisztrációját elküldi, illetve az I./2. pont szerint a hírlevél küldésére vonatkozó kérelmét elküldi Szolgáltató részére.

 

1. Regisztráció

 

A weboldal regisztráció nélkül is használható. A regisztráció előnye a szolgáltatások nyomonkövetési lehetősége, illetve, hogy nem kell újra beírni az adatokat. Regisztráció történhet név és e-mail cím megadásával, vagy Facebook Connecttel.

 

A regisztrációval Vevő elfogadja, hogy hírlevelet fog kapni az új ajánlatokról és cikkekről, amikről ha akar, bármelyik hírlevél alján leiratkozhat.

 

2. Hírlevél

 

Szolgáltató a vevő által megadott email címre rendszeresen hírlevelet küld, melyek a weboldalon közzétett ajánlatait, cikkeit illetve egyéb, hírértékű infórmációit és promócióit tartalmazzák. Vevőnek lehetősége van a mindegyik hírlevél alján szereplő “Leiratkozás” linkre kattintva végérvényesen leiratkozni a hírlevélről.

 

A hírlevélre történő feliratkozást Vevő a weboldalon található hírlevélfeliratkoztató dobozokban kezdeményezheti. A hírlevélre való feliraktozás ez kívül automatikusan megtörténik regisztrációkor (lásd I.1. Regisztráció).

 

 

II. Elállás

 

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet alapján Vevő 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni az ezen ÁSZF alapján létrejött szerződéstől. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Vevő a szolgáltatást igénybe veszi. Vevő köteles az elállást tartalmazó nyilatkozatát írásban a Szolgáltató részére eljuttatni. Amennyiben Vevő elállási jogával élni kíván, az erre vonatkozó nyilatkozatát köteles eljuttatni az alábbi címre: 1016 Budapest, Mihály utca 16/a. ép. fsz. 1. Kérjük, nyilatkozatát ajánlott postai küldeményként megküldeni szíveskedjen.

 

További információk: a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet.

 

 

III. Szellemi tulajdon

 

A Weboldal és a Weboldalon található valamennyi tartalom, leírás, grafika, ábra, amely nem más tulajdonában áll, Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezi.

 

A Weboldal a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 7. § szakaszában meghatározott gyűjteményes műnek minősül, és mint ilyen, szerzői jogi védelem alatt áll.

 

A Weboldalon található tartalmakról tilos bármilyen formában másolatot készíteni, azokat akár analóg, akár digitális úton rögzíteni, újra előállítani, terjeszteni, továbbítani, letölteni, szerkeszteni, továbbértékesíteni vagy nyilvánosságra hozni. A Weboldal bármilyen tartalmának bármilyen formában megvalósuló, akár kereskedelmi, akár más céllal történő felhasználása kizárólag Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges. A logót és egyéb védett szerzői jogi tartalmakat tartalmazó Ajánlat jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint történő felhasználása külön írásbeli engedély nélkül is lehetséges.

 

Szolgáltató szellemi tulajdonának bármilyen megsértése (védjegybitorlás, szerzői jogsértés, stb.) a jogsértő felelősségre vonását vonja maga után.

 

 

IV. Adatvédelem

 

Szolgáltató figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (”Infotv.”), az egyéb jogszabályoknak, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (”Hatóság”) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően, valamint az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve járjon el. Szolgáltató az Infotv. 3. § 9. pontja értelmében vett adatkezelőnek (”Adatkezelő”) minősül.

 

Szolgáltató ezúton tájékoztatja Vevőt, Weboldalának látogatóit az általa a Weboldallal összefüggésben kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről, az adatkezeléssel kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.

 

4.1. Az Adatkezelő adatai, elérhetőségei

 

Adatkezelő adatai: Esküvő Okosan Korlátolt Felelősségű Társaság (Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-09-292712, székhely: 1016 Budapest, Mihály utca 16/a. ép. fsz. 1., adószám: 25853795-2-41).

 

Adatkezelő ügyfélszolgálat elérhetőségei:

E-mailen:  adatkezelo@eskuvookosan.hu

Levélcím: 1016 Budapest, Mihály utca 16/a. ép. fsz. 1.

 

Szolgáltató kizárólag a fent megjelölt e-mailcímre küldött elektronikus leveleket tekinti e-mailes kommunikációnak.

 

4.2. A kezelt adatok

 

A Vevő által megadott személyes adatok közül Szolgáltató csak azokat az információkat használja fel, amelyek a Vevő azonosításhoz szükségesek annak érdekében, hogy tájékoztatást kaphasson a Weboldal fejlesztéséről, szolgáltatásairól, a Weboldalon elérhető, rendszeresen bővülő kínálatról, valamint Szolgáltató hivatalos értesítéseiről. A Weboldal használatához, a böngészéshez nem szükséges megadni adatokat, ám a vásárláshoz legalább e-mail cím, a regisztrációhoz vezeték és keresztnév (cég esetén cégnév) és e-mail cím szükséges. Szabadon választható, hogy a regisztráló megadja-e nemét, telefonszámát, születési idejét és irányítószámát.

 

 

4.3. Az adatkezelés célja

A Vevőről a Szolgáltató által nyilvántartott adatok, a Szolgáltató által fenntartott adatbázisokban tárolt információk felhasználhatóak a Vevő és Szolgáltató, vagy a Vevő és a Partnerek között felmerülő kérdések, viták megoldására. Az adatkezelés célja látogatói statisztikák készítése saját, belső célra, hírlevél küldése, illetve a Vevővel való kapcsolattartás..

 

 

4.4. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5.§ (1) bek. a) pontja szerint a Vevő önkéntes hozzájárulása, melyet e-mail címének megadásával, vagy a regisztráció alkalmával ad meg Szolgáltató számára.

 

 

4.5. Az adatkezelés időtartama

 

A Vevő által megadott adatokat Szolgáltató addig őrzi, amíg azok törlését Vevő nem kéri. A látogatottsági statisztikákat Szolgáltató 1 (egy) év után csupán legyűjtve, szűrés nélkül tárolja.

 

 

4. 6. Az adatokhoz hozzáférők köre

 

Az adatokhoz Szolgáltató minden munkatársa, valamint az adatkezeléssel megbízottja hozzáférhet a Vevőkkel történő kapcsolattartás érdekében.

 

 

4. 7. Az Igénybe Vevő jogai, adatok törlése, zárolása, helyesbítése

 

Vevő bármikor jogosult az adatainak helyesbítését kérni, vagy saját felhasználói felületén módosítani azokat. Amennyiben ehhez segítséget kér, a Szolgáltató ügyfélszolgálatán keresztül nyújt ehhez segítséget. Vevő bármikor kérheti adatai törlését, vagy zárolását. Szolgáltató az Ügyfélszolgálatára beérkezett kérelmeket a lehetőség szerint azonnal, de legfeljebb 30 napon belül elbírálja, a válaszról Vevőt értesíti.

4. 8. Jogorvoslati lehetőségek

Szolgáltató és Vevő arra törekszik, hogy az adatkezeléssel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket békés úton rendezze. Amennyiben a vitás kérdések békés rendezése eredménytelen marad, Vevő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat, egyéb igényét pedig bírósági úton érvényesítheti.

 

 

4. 9. Vonatkozó jogszabályok

Az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes jogszabályi rendelkezéseket, valamint a jogérvényesítés pontos módját, a Hatóság eljárását a következő törvények tartalmazzák:

– a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;

– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;

– a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény.

 

 

4. 10. Anonim látogató-azonosítók (cookie, süti)

Az Európai Uniós törvények értelmében Szolgáltató felhívja a Weboldal látogatóinak figyelmét arra, hogy a Weboldal ún. “cookie”-kat, “sütiket” használ annak érdekében, hogy személyre szabott tartalommal szolgálhasson az igénybe vétel során. Az névtelen látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi azonosításra, illetve profil-információk tárolására alkalmas jelsorozat, melyet a szerver a Weboldal látogatója számítógépén helyez el. Az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a Weboldal látogatóját azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas.

A Weboldal böngészéséhez nem szükséges a cookie-k elfogadása, de a vásárlás funkció nem működik, amennyiben a cookie-k elfogadása a böngészőben le van tiltva.

 

A sütit a látogatóképes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

 

 

4. 11. Kikötés

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelési tájékoztatóját időről-időre megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi honlapján.

 

 

V. Egyéb rendelkezések

 

Vevő a Weboldal használata során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, a vonatkozó jogszabályi előírások tiszteletben tartásával köteles eljárni. Következésképp a Weboldalt nem használhatja jogsértő tartalmak, számítógépes vírusok terjesztésére, vagy jogosulatlan adatgyűjtésre. Vevő felelősséggel tartozik Szolgáltatóval szemben a Szolgáltatónál felmerült minden olyan kárért, amelyet a Weboldal Vevő általi szabálytalan és/vagy jogellenes használata okozott.

 

Vevő kizárólag külön, erre vonatkozó, a Szolgáltatóval kötött megállapodás keretében jogosult a Weboldalt reklámozás vagy egyéb promóciós célokból felhasználni.

 

Amennyiben Szolgáltató tudomására jut bármilyen, Vevő általi szabálytalan, illetve jogellenes felhasználás, úgy jogosult Vevő regisztrációját és felhasználói fiókját felfüggeszteni vagy törölni.

 

Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben tisztességtelen piaci gyakorlatot követ, illetve a Partnerrel való közvetlen kapcsolatfelvétel útján próbál partnerrel a Weboldalon közzétett Ajánlathoz hasonló kedvezményes termékértékesítés vagy szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződéses tárgyalást Szolgáltató megkerülésével folytatni, vagy ilyen szerződést köt, úgy jogosult Vevő regisztrációját és felhasználói fiókját felfüggeszteni vagy törölni.

 

Vevő tudmásul veszi, hogy a Weboldalon az Ajánlatokkal kapcsolatosan a Vevők Partnerrel vagy az Ajánlattal kapcsolatos véleményét feltüntetheti, azonban ezen véleményeket moderálja és csupán az általa kiválasztott, az adott Partner vagy Ajánlat szempontjából a legrelevánsabb fogyasztói véleményeket tünteti fel.

 

Vevő köteles a regisztrált felhasználónevéhez, továbbá a Vevő számára hozzáférhető tartalmakhoz kapcsolódó jelszavát titokban tartani és minden szükséges és ésszerű óvintézkedést megtenni avégett, hogy jogosulatlan személyek ne férjenek hozzá a felhasználói fiókjához.

 

Amennyiben Vevő e-mail fiókját feltörik, vagy a fent megjelölt jelszóhoz illetéktelen személy hozzáférése valószínűsíthető, köteles erről Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni.

 

 

VI. Panaszkezelés

 

Szolgáltató az esetlegesen felmerülő panaszokat a hatályos jogszabályok figyelembe vételével ügyfélszolgálatán kezeli.

 

Panaszkezelés és minőségi kifogások kezelése során Szolgáéltató a fogyasztóvédelmi törvény, a Polgári Törvénykönyv, illetve jelen ÁSZF rendelkezései alapján jár. Szolgáltató a beérkezett panaszokra a lehetőség szerint azonnal, de legkésőbb 30 napon belül írásban vagy e-mail útján válaszol.

 

Amennyiben Vevő panaszának békés rendezésére tett kísérlet nem járt eredménnyel, Vevő jogosult vitás eset rendezésének igényével a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testülethez, vagy bírósághoz fordulni, a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok sérelmének gyanúja esetén a fogyasztóvédelmi hatósághoz (NFH) intézhet bejelentést. Erről bővebb információ az alábbi linkeken érhető el: http://www.nfh.hu/node/4535  és http://www.nfh.hu/node/4306.

 

Olyan fogyasztói jogviták esetén, ahol a felek nem találnak megoldást peren kívül, Vevő a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltató székhelye szerinti illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület; 1016 Budapest, Krisztina körút 99., III. emelet 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10. Szolgáltató kötelezően nem veti alá magát valamely békéltető testület ajánlásának.

 

Vevő jogosult a felmerült jogvitája esetében online vitarendezési fórumon keresztül eljárást kezdeményezni. Az 524/2013/EU rendelet szerinti online vitarendezési platform elérhetőségei az alábbiak:

  • A Budapesti Békéltető Testület által üzemeltetett Online Vitarendezéi Platform kapcsolattartói pont elérhetőségei: onlinevita@bkik.hu
  • Az Európai Bizottság által működtetett központi ügyfélszolgálat elérhetősége: ec-odr@europa.eu
  • Az Európai Unió Bizottsága által működtetett online vitarendező platform elérhetősége: http://ec.europa.eu/odr

 

Bármilyen, a jelen ÁSZF rendelkezéseivel kapcsolatban felmerülő jogvita esetén felek kikötik a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

 

 

VII. A felelősség korlátozása

 

Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldal és a hozzá kapcsolódó egyéb weboldalak folyamatos, hibamentes működéséért. Szolgáltató minden lehetséges eszközzel megpróbálja megakadályozni, hogy a Weboldalt vírusok vagy egyéb szoftver szintű kártevők támadják meg. Szolgáltatót nem terheli továbbá felelősség a Vevő által a Weboldal használata során, az interneten továbbított adatok esetleges elvesztéséért. Vevő felelős a saját hardver és szoftver eszközei megfelelő állapotáért és azért, hogy ezek alkalmasak az internet és a Weboldal használatára, illetve az internetre tartalmak fel- és letöltésére.

 

 

VIII. Alkalmazandó jog

 

Jelen ÁSZF-re a magyar jog szabályai alkalmazandók. Amennyiben az ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, az nem érint a többi rendelkezés érvényességét, az érvénytelen rendelkezés helyébe automatikusan a jogszabályoknak megfelelő rendelkezés lép életbe.

 

Jelen ÁSZF nyelve a magyar. A Vevővel megkötött szerződést a Szolgáltató nem iktatja, azokat nem tárolja. Az ÁSZF számítógépre menthető a letöltés gombra kattintva pdf formátumban és kinyomtatható.